علیرضا تمیزی

سمت: رییس دانشگاه پیام نور اسکو

شماره تماس : 109-33220600-041


---------------------------- 

وحید ایرجی اسکویی

سمت: مسئول دفتر ریاست – مسئول تربیت بدنی

شماره تماس : 102-33220600-041