اصغر علی اکبر پور

سمت: مسئول آموزش 
شماره تماس : 120-33220600-041
شماره تماس مستقیم : 33220002
-------------------


رسول تمیزی

سمت: کارشناس (حسابداری-مدیریت بازرگانی ،صنعتی-ریاضی) 
شماره تماس : 122-33220600-041
--------------------


 

خانم شهریاری اسکویی

سمت:کارشناس (حقوق-مدیریت اجرائی-مدیریت پروژه)
شماره تماس : 124-33220600-041
--------------------

 

خانم بابایی

سمت: کارشناس (معماری-اقتصاد-مهندسی صنایع-مدیریت دولتی،جهانگردی-الهیات)
شماره تماس : 115-33220600-041