سید محمد حائری اسکویی

سمت: فناوری اطلاعات - کاربر ارشد 

شماره تماس : 041-33220600-119