سید جعفر سکونی  اسکویی

سمت: امور مالی
شماره تماس : 041-33220600-103