برنامه های کلاسی دانشگاه پیام نور اسکو
ردیف رشته مورد نظر برنامه کلاسی
1 اقتصاد ورودی قبل از 95 برای دریافت برنامه کلیک کنید
2 اقتصاد ورودی 95 برای دریافت برنامه کلیک کنید
3 اقتصاد ورودی 96 و بعد آن برای دریافت برنامه کلیک کنید
4 حسابداری برای دریافت برنامه کلیک کنید
5 حقوق ورودی قبل از 95 برای دریافت برنامه کلیک کنید
6 حقوق وردی 95 و بعد آن برای دریافت برنامه کلیک کنید
7 مدیریت جهانگردی قبل از 96 برای دریافت برنامه کلیک کنید
8 مدیریت جهانگردی و گردشگری 96 و 97 برای دریافت برنامه کلیک کنید
9 مدیریت بازرگانی 94 و بعد آن برای دریافت برنامه کلیک کنید
10 مدیریت دولتی قبل از 94 برای دریافت برنامه کلیک کنید
11 مدیریت دولتی 94 و بعد آن برای دریافت برنامه کلیک کنید
12 مدیریت صنعتی قبل از 94 برای دریافت برنامه کلیک کنید
13 مدیریت صنعتی 94 و بعد آن برای دریافت برنامه کلیک کنید
14 معماری برای دریافت برنامه کلیک کنید
15 کامپیوتر و آی تی برای دریافت برنامه کلیک کنید
16 مهندسی صنایع برای دریافت برنامه کلیک کنید
17 دروس گروه معارف برای دریافت برنامه کلیک کنید
18 تربیت بدنی و ورزش 1 برای دریافت برنامه کلیک کنید
19 رشته الهیات - کارشناسی ارشد برای دریافت برنامه کلیک کنید