راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید که باید برای دریافت کارت آزمون این مراحل را انجام دهید و سپس از سیستم گلستان خارج شده و دوباره وارد شوید تا دریافت کارت آزمون برای شما میسر شود.
بيشتر