وام بنیاد علوی
وام بنیاد علوی دانشجویان مجرد و متاهل نحوه دریافت و باز پرداخت وام بنیاد علوی دانشجویان نحوه دریافت و بازپرداخت وام بنیاد علوی دانشجویان مجرد و متاهل به شرح ذیل می باشد در ضمن این وام به حساب شخصی دانشجویان واریز خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر